.
  3568 SAYILI YASA TEKLİFİ
 

SERBEST MUHASEBECİLİK,

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1.- 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu"

Madde 2.- 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanunun 5nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mali müşavir olabilmenin özel şartları

Madde 5.- A) Mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) Staj amacıyla mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.

c) Mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

d) Mali müşavirlik Ruhsatını almış olmak.

B) A/a bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar Birliğe bağlı Temel Eğitim ve Staj Merkezi tarafından belirlenen eğitim programlarına haftada toplam sekiz saat’;;;ten az olmamak üzere dört yıl müddetle devam etmek ve sınavlarda geçer not almak koşulu ile bu müddetler dahil altı yıl staj şartını yerine getirenler; ticaret lisesi ve maliye lisesinden mezun olanlar ise Temel Eğitim ve Staj Merkezi tarafından belirlenen eğitim programlarına haftada toplam sekiz saatten az olmamak üzere altı yıl müddetle devam etmek ve sınavlarda geçer not almak koşuluyla bu müddetler dahil sekiz yıl staj şartını yerine getirenler:

5/(A), maddesinin (c) bendindeki sınavına katılırlar ve (d) bendine göre ruhsat alırlar.

Madde 3.- 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanunun 6ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler

Madde 6.- Mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen süreler staj süresinden sayılır.

Aşağıda belirtilen hizmetlerde geçen süreler, staj amacıyla mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışılmış süre olarak kabul edilir.

a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri.

b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri.

c) Bu Kanunun 5nci maddesinin (A/a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen süreleri,

d) Türkiye genelinde banka denetimi yapan banka müfettişleri, Sermaye Piyasası Kurulu denetim uzmanları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ticaret müfettişlerinin bu yetkiyi aldıktan sonra bu hizmetlerde geçen süreleri.

Staj ve staj süresinden sayılan hallerin başlangıç süresi Oda nezdinde staj dosyası açılması ve staja giriş sınavının kazanılmasıyla başlar.

Yabancı Mali Müşavirler

Madde 8.- Mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin T.C. tabiyetindeki Mali Müşavirlerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2nci maddenin (A) fıkrasının kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile Mali Müşavir unvanı altında Türkiye’;;;de de yapmalarına, Birliğin Maliye Bakanlığına teklifi ile Maliye Bakanlığının uygun görüp Başbakana teklifi ve Başbakanın onayı ile izin verilebilir.

Madde 5.- 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanunun 9ncu maddesinin birinci fıkrasına (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

d) Bu Kanunun 5/A (a) maddesindeki öğrenim şartını yerine getirmiş olmak,

e) Bir yeminli mali müşavir çalışanlar listesine kaydolabilmek için yeminli mali müşavir ruhsatını aldıktan ve bu Kanunun 11nci maddesindeki yemini ettikten sonra çalışanlar listesinde kayıtlı bir yeminli mali müşavir maiyetinde bir yıl çalışmış olmak,

Bu maddenin (2) nolu bendindeki sınava girebilmek için bir mali müşavirin beş yılını tamamladıktan sonra kademeli olarak sınava girme hakkı sınav yönetmeliğinde düzenlenir. Yeminli mali müşavirlik sınavını kazanan mali müşavirler bu maddenin (a) bendinde belirtilen on yıllık süreyi tamamlamadıkça yeminli mali müşavirlik ruhsatı alamazlar.

EK MADDE 1.- 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanunda geçen "serbest muhasebecilik" ile "serbest muhasebeci" ibareleri kaldırılmış, "serbest muhasebeci mali müşavirlik" ile "serbest muhasebeci mali müşavir" ibaresi "mali müşavirlik" olarak değiştirilmiştir. Bu Kanunun geçici 11inci maddesi saklıdır.

Madde 27.- Ek Madde 1 ile Kanun’;;;da geçen "Serbest Muhasebecilik" ile "Serbest Muhasebeci" ibareleri kaldırılmış. "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ibaresi "Mali Müşavirlik", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ibaresi "Mali Müşavir" olarak değiştirilmiştir.

ANA SAYFA

 
  Bugün 3 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!